Giá trị cốt lõi - Quan điểm

  Giá trị cốt lõi - Quan điểm

  Giá trị cốt lõi - Quan điểm

  _themvaogiohangthanhcong.
  Giá trị cốt lõi - Quan điểm

  Giá trị cốt lõi

  01. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

  02. Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

  03. Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.

  04. Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

  05. Thời đại và truyền thống là bản sắc của Minh Phương.

   

  Quan điểm

   Thân Thiện

   Chuyên nghiệp

   Năng động

   Phát triển

  Chia sẽ: